هرکه دارد هوس کرببلا بسم ا...

شاهد- دو بامداد روشن، تا طلوع اربعين باقي است و عاشقان، ميليون در ميليون پا به راهي شده اند که به کربلا مي رسد. آري آنان را که سعادتي به اندازه شهود و تنفس در هواي بهشتي بين الحرمين بود، به راه زدند. خبرش را از همه جا مي شود شنيد که خيلي ها رفتند، اما ما... اما سهم من انگار به اندازه يک نگاه به آفتاب است. اما سهم من انگار، تماشاست. تماشاي تصوير عاشقاني که جانشان پر از ذکر ياحسين است و در گام هايشان اراده عشق جاري است؛ پس نگاه مي کنم، اما اشک... نه، اشک حائل نمي شود ميان ديده و تصوير، اتفاقاً با چشمان باراني، تصاوير عشق را بهتر مي شود ديد. بهتر مي شود درک کرد. عاشقاني که براي ميزباني به پيشواز ميهمان مي آيند، چند قنوت خواهش خوانده اند. مي توان ديد، کودکاني که به «ياحسين» بزرگ مي شوند در اين جاده ها. مي شود ديد، زناني را که از سرمشق زينب مي نويسند و مرداني که نگاهشان به صحيفه ماندگار سجاديه است. مي شود ديد... مي شود پرچم هايي را ديد، که پس از ۱۴ قرن در اقتدا به پرچم عباس بن علي(ع) به اهتزاز درآمده است و خاري است در چشم يزيديان امروز، در ديده تاريک و دل سياه داعش، اين نماد توحش... مي شود خيلي چيزها را ديد... دو بامداد روشن تا اربعين مانده است. بسياري رفته اند، اما سهم ما، فرصتي است که ارباب براي تماشا کرامت کرده است. فرصتي براي ديدن. ديدن و ياد کردن که «هر آنچه ديده بيند دل کند ياد» و اين ياد، ذکر است. ذکر نام حجت خدا، عطر عبادت و عبوديت دارد. شما هم با من ببينيد، شما هم با من بگرييد و در مناجات اشک هايتان براي توسعه فرهنگ حسيني دعا کنيد...

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3