اقدامات فرهنگی

گزارش سال 1392 هتل خاتم

گزارش اقدامات عمرانی، بازسازی، فرهنگی و خدماتی هتل خاتم

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3